Photo

Portrait of student. Yongji, Shanxi.

Morning harvest. Yongji, Shanxi.

Weighing produce. Yongji, Shanxi.

School gate. Yongji, Shanxi.

Map seller. Xi’an, Shaanxi.

Pedicab driver. Yongji, Shanxi.

Opera performer. Yongji, Shanxi.

Opera performer. Yongji, Shanxi.

Opera performer. Yongji, Shanxi.

Portrait of farmer. Yongji, Shanxi.

Portrait of shepherd. Yongji, Shanxi.

Burial. Yongji, Shanxi.

Traveller. Xi’an, Shaanxi.

Student. Yongji, Shanxi.

Burial. Yongji, Shanxi.